euzg2020 eu2020

OPIEKA SPOŁECZNA

Zagrzeb mógłby się nazwać miastem, które pielęgnuje i wspiera doskonałość w każdym segmencie funkcjonowania, szczególnie w dziedzinach edukacji i ochrony społecznej, w których osiągnięto wysokie standardy opieki nad swoimi współobywatelami.

Jako jedno z najbardziej wrażliwych społecznie miast w Republice Chorwacji, przywiązuje się dużą wagę do opieki społecznej, zapewnianiu praw, pomocy i ochrony wszystkim potrzebującym obywatelom. Miasto Zagrzeb dodatkowo opiekuje się nad obywatelami zapewniając poprawę ich warunków życia i obejmuje wszystkie grupy wiekowe, od najmłodszych obywateli wieku niemowlęcego do obywateli trzeciego wieku.

Potrzeby obywateli ciągłe się uwzgledniają, i podejmują się środki obejmujące konkretną pomoc w naturze, wyżywieniu, pomoc finansową, zakwaterowanie i inne usługi społeczne dla wszystkich grup wiekowych naszych współobywateli, od noworodków do osób starszych, osób niepełnosprawne, osób ofiary przemocy i innych marginalizowanych grup, gdzie my często zapewniamy najwyższy standard praw i usług.

W znaczącej mierze korzysta się z możliwości wykorzystania środków poprzez projekty zgłaszane na Europejski Fundusz Społeczny, a także na programy Unii Europejskiej we współpracy ze stowarzyszeniami i instytucjami z miasta Zagrzebia, a także z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i stowarzyszeniami z innych krajów.
WYCHOWANIE
Pod względem liczby instytucji oświatowo-wychowawczych, a także różnorodności usług i programów, miasto Zagrzeb oferuje liczne możliwości dla dzieci i młodzieży, a także dla tych, którzy chcą kształcić się przez system kształcenia ustawicznego. O jakości instytucji edukacyjnych świadczy fakt, że uczniowie i studenci miasta Zagrzebia regularnie zdobywają nagrody na regionalnych i krajowych konkursach, zwłaszcza w dziedzinie multimediów, technologii informacyjnej i nauk matematycznych. Miasto oferuje szeroki wybór przedszkól, szkół podstawowych i średnich w języku francuskim, angielskim i niemieckim w oparciu o różne krajowe programy nauczania (chorwacki, niemiecki, francuski, brytyjski i amerykański), a także międzynarodowe certyfikowane programy, takie jak dyplom IB, Middle Years i Primary Years, potem Cambrige Secondary (średnie) i Advanced (zaawansowane) kwalifikacje.
EDUKACJA
Uniwersytet w Zagrzebiu jest najstarszym, największym pod względem akademickim i badawczym, wiodącym uniwersytetem w Republice Chorwacji, oferującym szeroki zakres całościowego szkolnictwa wyższego w dziedzinach biomedycznych, biotechnicznych, społecznych i humanistycznych, przyrodniczych, technicznych i artystycznych. Odgrywa on szczególną rolę i ma odpowiedzialność w zakresie ochrony i doskonalenia krajowego dziedzictwa naukowego, intelektualnego i kulturowego oraz wzmocnienia międzynarodowego uznania i atrakcyjności chorwackiego szkolnictwa wyższego i nauki. Jednocześnie Zagrzeb oferuje bardzo szeroki wybór szkól wyższych, a także prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego.